Πλήρες αιματολογικό Check Up
 • Γενική Αίματος
 • Νάτριο, Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη, HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT, SGPT
 • γ-GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
Τιμή 35€
Πλήρες αιματολογικό Check Up & γενικές απεικονιστικές εξετάσεις
 • Γενική Αίματος
 • Νάτριο, Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη, HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT, SGPT
 • γ-GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
 • Α/Α θώρακος F
 • Υπερηχογράφημα άνω & κάτω κοιλίας
Τιμή 75€
Έλεγχος θυρεοειδούς I
 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • Υπέρηχος Θυρεοειδούς
Τιμή 35€
Έλεγχος θυρεοειδούς II
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • Υπέρηχος θυρεοειδούς
Τιμή 75€
Έλεγχος προστάτη
 • PSA
 • FPSA (Ελεύθερο PSA)
 • Υπερηχογράφημα προστάτη – ουροδόχου κύστεως προ και μετά ούρηση
Τιμή 50€
Καρκινικοί δείκτες
 • CEA
 • CA15.3
 • CA19.9
 • CA125
Τιμή 55€
Έλεγχος οστεοπόρωσης
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Osteocalcin
 • 25OH vitD3
 • PTH
 • Ασβέστιο ούρων
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Τιμή 95€
Έλεγχος Μαστού
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Ψηλάφηση από ειδικό ακτινοδιαγνώστη μαστού
Τιμή 60€
Γυναικολογικός έλεγχος
 • PAP TEST
 • Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα
Τιμή 50€